Profil

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Absolvoval roční studijní pobyt na Universita degli studi di Milano - Bicocca. V součastnosti, mimo advokacii, působí také jako odborný asistent  na Katedře finančního práva a národního hospodářství Právnické fakulty MU. Působí také jako insolvenční správce.

Pravidelně se účastní odborných právních konferencí jak v tuzemsku tak mimo Českou Republiku a je autorem několika odborných publikací. Mluví anglicky, italsky a také německy. Zaměřuje se na právo nemovitostí, insolvenční právo, finanční a daňové právo, a  právo obchodní.

JUDr. Michal Janovec PhD.
JUDr. Michal Janovec PhD.

Služby

Naše advokátní kancelář poskytuje služby ve všech odvětvích práva a to komplexně vždy na míru a ve prospěch klienta. Své právní znalosti a schopnosti i nadále rozvíjíme aktivní účastí na školeních a konferencích i momo Českou republiku. Spolupracujeme s účetními kancelářemi a daňovými poradci, realitními agenturami, IT specialisty a dalšími odborníky ve svých oborech, což nám zajišťjue schopnost pružné reakce na individuální potřeby klienta. 

Cenu za služby účtujeme vždy po domluvě a vycházíme zejména z náročnosti konkrétního úkolu. Základní hodinová sazba při časové odměně za každou započatou hodinu právní služby naší kanceláře je stanovena od 1200,-Kč v závislosti na složitosti případu.

Nemovitosti

Pokud se chystáte na jakýkoliv úkon spojený s jakoukoliv nemovitostí (dům, byt, pozemek, garáž) jsme připraveni Vám poskytnout právní konzultace v této oblasti co se týče způsobu, postupu ve věci, smluvních dokumentů, zastoupení před správními úřady (katastr nemovitostí). Jsme schopni Vám velice rychle vytvořit nebo zkontrolovat Vaši nájemní smlouvu.

 • Vytvoření kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o nájmu nemovitosti, smlouvy o zřízení věcného břemene, zástavní smlouvy atp.
 • Analýza a připomínkování smlouvy na koupi nemovitostí, zřízení věcného břemene, zástavního práva, spoluvlastnictví
 • Analýza smlouvy zprostředkovatelské uzavřené s realitní kanceláří
 • Zajišťujeme advokátní úschovu pro případ nákupu nemovitostí
Obchodní právo

Pomůžeme vám již předtím, než vůbec začnete podnikat.

Poradíme vám nejvhodnější variantu podnikání – založení konkrétního a vhodného druhu obchodní společnosti, připravíme jakoukoliv změnu Vaší společnosti (sídla, společníků, či statutárních orgánů) na obchodním rejstříku.

Založení obchodní společnosti na klíč, změny obchodní společnosti

Revize smluv, Posuzování nároků vyplývajících z obchodněprávních vtahů, resp. z porušení obchodních smluv, náhrada škody

Zastupování u soudů všech stupňů

Občanské právo
 • Smlouvy – kupní, darovací, zástavní, zřízení věcného břemene, řešení sporů vzniklých ze smluv z jejich neplnění (soudní mimosoudní)
 • Dědictví – sepsání závěti, zastupování v dědickém řízení, spory o dědictví
 • Náhrada škody – Pokusíme se udělat maximum, abychom pro Vás získali náhradu škody - materiální, nemateriální, na věcech, na zdraví, vymáhání bezdůvodného obohacení
 • Vlastnické vztahy – vznik nebo zánik spoluvlastnictví, společné jmění manželů, předmanželská smlouva, sousedská práva
 • Vymáhání pohledávek – vymáháme pohledávky za individuelně nastavených podmínek a velmi výhodných cen stanovovaných po domluvě
 • Sepisování žalob, vyjádření se k žalobám, odvolání, právní zastupování u soudů všech stupňů
Náhrada škody

Náhradu škody lze vymáhat ve spoustě případů a to jak v zastoupení jednotlivců, tak i více nárokujících dohromady. Pokud je Vaše soudní řízení vedeno neúměrně dlouho, pokud jste byli dotčeni nesprávným úředním postupem, neoprávněným rozhodnutím státního, či správního orgánu, nebo došlo k nesprávnému úřednímu postupu. Dále také v situacích neoprávněného vzetí do vazby, pokud vám byla způsobena škoda v souvislosti s trestným činem nebo jste byli účastníkem dopravní nehody a v také v dalších případech.

 • Nárok na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím soudu
  Nárok na náhradu škody způsobené poškozenému trestným činem
  Nárok na náhradu škody na majetku
  Nárok na náhradu škody způsobenou vadou výrobku
 • Nárok na vydání finanční částky nebo věci z neplatného právního úkonu
  Nárok na náhradu škody na zdraví
  Nárok na náhradu škody při pracovních či služebních úrazech a nemocech z povolání
Dopravní nehody

V rámci právních služeb v dopravě zastupujeme a pomáháme jak účastníkům dopravních nehod, tak obviněným z dopravních nehod, pozůstalým, kterým zemřel při dopravní nehodě blízký člověk, či osobám, které nejsou spokojené s výší svého odškodného.

 • Poskytujeme právní pomoc účastníkům dopravní nehody
 • Pomůžeme obviněným z přestupků v souvislosti s dopravní nehodou
 • Poskytneme Vám právní pomoc ve věci uplatnění práva na náhradu škody u pojišťovny, či u soudu
 • Obhajujeme obviněné z trestných činů souvisejících s dopravou, či v rámci maření výkonu úředního rozhodnutí